آب را گل نکنیم.شاید این آب روان میرود پای سپیداری تا فرو شوید اندوه دلی....

پ.ن ١ :آب چی میتونه باشه؟؟تاحالا به عمق معنی اش فکر کردین؟نماد چیه؟

پ.ن ٢ :بزودی شروع میکنم به نوشتن. حالم خوش نیست

پ.ن  ٣: کتاب تئوری عشق هم تموم شد.چقدر دلم میخواد بدم بهت بخونیش.