نوزادی که در گهواره گریه میکند ولی کمکی نمی یابد سرانجام ساکت می شود ولی رنج تنهایی در عمق وجودش باقی می ماند.