١- پست جنوب(آنتوان دوسنت اگزوپری)

٢-تعامل مردم با دین

٣-محدودیت علم در برابر الهام و دریافتهای باطنی

۴-تناسخ روح,برایان وایس

۵-سخنان بزرگان

6-اسفند

میرسم از ره بارانها          پس کجایی که تو اینجایی

سخت آماده پروازم          با تو جفتم و تو تنهایی

دستهایم پر لرزیدن          چشمهایم شرر دیدن

زنده و مرده میریزم           اشک در حسرت خندیدن